Translate

Saturday, February 28, 2015

POST 191 Exercise KICH DONG - Pictures Stage LA SPEZIA 2006 - VAN LY HANH

 POST 191
- Exercise KICH DONG 
- Pictures Stage LA SPEZIA 2006 
-VAN LY HANH
Movement KÍCH ĐỘNG
Lung breathing and stomach training to generate inner-powerCHARLES PHAN HOANG            


                                                                 
  
VẠN-LÝ HÀNH
  
Vạn lý hành trang Kích Động rồi
Thế đồ giang bước vượt ngàn khơi
Giữa khoảng đất trời  giông bão tuyết
Tráng-sĩ hành trang một tiếng cười.
                         Phan Hoàng

  
       
         
                                                   
                         


                                                    
                       


No comments:

Post a Comment