Translate

Tuesday, March 17, 2015

Post 193 RECAPITULATING EXERCISES BAI DI-XA - Wisdom of GO FAR Phrases and Vietnamese Poem
In this Post 193- March 17, 2015 -
 you will find 
-RECAPITULATING EXERCISES  BAI DI-XA 
- Wisdom of GO FAR: Phrases and Vietnamese Poem

Spring is coming!
Before moving ahead, please revise the last eight posts:
The 8 exercises of GO FAR (Bai Di-Xa)
Here after you will find the meaning of these movements and a related poem in Vietnamese (very difficult to translate it in English, however the eight phrases in English blow reflect in some way the essence of this poem in Vietnamese. 
RECAPITULATING

BAI DI-XA Phrases and Vietnamese Poem

1.HA-CO. Working inner energy and training the Hara


 2.TICH-THIEN. Cultivating wellness and opening up the lungs3.TU-THANG. Breathing deeply to strengthen the body and overcome difficulties

 

4.XOAY-VAN. Flowing in harmony with the universe

 
5.KIM-THAN. Golden body, making our body strong 6.NOI-VAN. Moving the inner energy (stimulate the gallbladder)

 
7.KICH-DONG. Lung breathing and stomach training to generate power

 

8.NOI-QUAN. Time for meditation: being quiet and opening the mind 

BAI DI XA  Thieu  (Vietnamese Poem)

1. (Thế hạ cố)

Khắp nẻo trần gian lắm khổ đau

Sớm chiều Hạ Cố chớ quên nhau

2. (Thế tích thiện)

Đường xa ai biết ai đi tới

Tích Thiện thông kinh mới được lâu

3. (Thế tự thắng)

Đan Điền bảo mật, ta vui luyện

Tự thắng thần chiêu vượt khó khăn

4. (Thế xoay vần)

Thời cơ sớm tối xoay cầu đấy

 Chuyển hóa Tâm Tiêu, vọng, vấn, văn

5.(Thế kim thân)

Rủi khi mưa nắng ai dè nhỉ

Thu về một thế, thủ Kim Thân

6. (Thế vân vũ/ nội vần )

Vân vũ kình nghê thâm tạng phủ

Chí bền tha thiết, chuyển luân xa

7. (Thế kích động)

Vạn lý hành trang Kích Động rồi

Thế đồ giang bước vượt ngàn khơi

8. (Thế nội quán)

Tâm thiền một thế như sơn thạch

ThiềnTâm ngời rạng khắp nơi nơi.
                      g.m Phan Hoang

No comments:

Post a Comment