Translate

Saturday, February 28, 2015

POST 191 Exercise KICH DONG - Pictures Stage LA SPEZIA 2006 - VAN LY HANH

 POST 191
- Exercise KICH DONG 
- Pictures Stage LA SPEZIA 2006 
-VAN LY HANH
Movement KÍCH ĐỘNG
Lung breathing and stomach training to generate inner-powerCHARLES PHAN HOANG            


                                                                 
  
VẠN-LÝ HÀNH
  
Vạn lý hành trang Kích Động rồi
Thế đồ giang bước vượt ngàn khơi
Giữa khoảng đất trời  giông bão tuyết
Tráng-sĩ hành trang một tiếng cười.
                         Phan Hoàng

  
       
         
                                                   
                         


                                                    
                       


Sunday, February 22, 2015

POST 190 February 22, 2015 BAI DI XA Set 6 NOI-VAN Flowing Inner Energy -The Polish Coffee- Charles P. Hogan- VIETCHIDAO training SETTIMO TORINESE -SANGANO- ITALIA
In this POST 190 February 22, 2015  you will find :

-BAI DI XA Set 6 NOI-VAN Flowing Inner Energy
-The Polish Coffee- Charles P. Hogan-
-VIETCHIDAO training at  SETTIMO TORINESE -SANGANO- ITALIA
May 2014 


THE POLISH COFFEE


GREETINGS FROM G.M PHAN HOANG            


                                                                 
   


 VIET-CHI-DAO
 SET 6:Movement NOI-VAN
 Flowing Inner Energy
 (continued from previous posts 
  Bai Di-Xa)
 FROM G.M PHAN HOANG           


                                                                 
  


           
                                                   
                          


                                                   
                                                      
 


   END Post 190  February 22, 2015