Translate

Saturday, August 28, 2021

POST 515 28Aug2021 EXERCISE GOLDEN BODY , HISTORIC PICTURE TERESA ISTITUTO ROMA 1980 , PHAN HOANG

 

                       

                                                 EXERCISE FOR THIS WEEK
                                           
 _______________________________________________________    

                                      LEARNING 
                                               

     

                        ______________________________________    

                               VIETNAMESE PAINTING


                                                      ______________________________    

    

                                 ___________________________________________     

                                                    HISTORIC PICTURE, ROMA 1980
                                                     KHAI MON QUYEN 
                          

                                         

 

 

  www.clubmasterhoang.blogspot.com

    POST  515                                

 QUOTATION

 

 

 

 

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do.
Mark Twain
American Author 

 

 

 

 

                                                    


                                      

 

 

 

Blog www.clubmasterhoang.blogspot.com

 

 

POST 515

 Sharing online 

_______________________________________ 

 

WALK MEXICO CITY virtual walk CDMX slow tv TRAVEL VIDEO, documentary

 

https://youtu.be/ER_szwLxHYk

 

 

 

 

 

English Dialogues at Work

 

https://youtu.be/MTM_bnkrz-c

 

 

 

 

 

 

Fun With Flags

- Similar Looking Flags

 

https://youtu.be/aiqCTeNqJP4

   

 

 

 

 

            ___________________________________    

 

                                                       END POST 515 28 Aug.2021

Friday, August 20, 2021

Post 514 21Aug2021 Exercise Luyen Luc, Vietnamese music Hon Vong Phu

    

                  DAILY EXERCISE 

      

     

     

                                    VIETNAMESE PAINTING                                                          

 

 

 

  www.clubmasterhoang.blogspot.com

  POST 514  August 21, 2020

 

  VIETNAMESE MUSIC

 

 

 

 

 

 

 VIETNAMESE MUSIC

 

  HON VONG PHU

  (The Waiting Wife Mount)

  Author: LE THUONG

  

PLEASE ENJOY THIS FAMOUS VIETNAMESE SONG by following the link below:

https://youtu.be/kPkpxMhWxrg

 

Hòn Vọng Phu 1,2&3 -Lê Thương -Thái Thanh, Ánh Tuyết & Ban Ngàn Khơi –NNS

 

 
  

  

 

 

 

Blog www.clubmasterhoang.blogspot.com

 

POST 514

 Sharing online 

 Best of Pan Flute 2021

 

EL MARAVILLOSO SONIDO DE LA FLAUTA DE

 

https://youtu.be/R75bqD5Wuwk

 

 

 

 

Sharing online 

Top 25 Places To Visit In The USA

 

https://youtu.be/JUfybRQc_1o

 

 

 

Sharing online 

 

Deal with a Difficult Boss in English

 https://youtu.be/2yLIY5ftGAY

  

 

 

 

 

                                                      END OF POST 514
Saturday, August 14, 2021

POST 513 AUGUST14, 2021 EXERCISE DAI TRUONG - STANCE SNAKE - NATURE ART - CLOUD

 

                


                            DAILY EXERCIS

  

               VIETNAMESE PAINTING 

                           


                         LEARNING 

                   

             QUIZ 

                 

 

 

 

 

 

Blog www.clubmasterhoang.blogspot.com

 

 

POST 513  Sharing online 

 

  25 Most Amazing Ancient Ruins of the World 

 

https://youtu.be/fq70UHD8DrM

 

------------------------------ 

 Sharing online    

Romantic Saxophone | Smooth Jazz Saxophone | Relaxing Background Music .

 

https://youtu.be/CrjUiAjxBeM

 

 

 

 

 

 

  Sharing online 

In the Sky (Level 2)

 

https://youtu.be/0faJH7uMLis

 

 

 

 

 

 

 

 SOME PICTURES 
                                             CLOUDS 


                

 

 

 

 


 POST 513 AUGUST 14, 2021

        W@Z = ???

 

 

 QUIZ :

 

W@Z nghĩa là gì ?

 W@Z là một linh ngữ gồm lại trong một chữ các lời chúc tụng ở cả ba lãnh vực :

 

  W : Ăn nên làm ra, giầu bền, trúng số

  @ :  Ơn trời vui vẻ, vô bệnh, vô tư

  Z  :  Ưng gì được nấy, người người yêu ta

 

Ngoài ra linh ngữ này không chỉ mầu nhiệm giúp những lời chúc tụng được thực hiện mà cả hai bên người gửi và người nhận đều tiết kiệm thời gian để trở thành người thành công giầu có, nhẹ nhàng. Chẳng cần phải Tết, cứ mổi cuối  email bạn quất một chữ W@Z là xong, không dài dòng, ai cũng biết bạn là người tốt, người thông minh.

 W@Z =

Whatever happening,  at the end, BE GREAT.