Translate

Friday, September 29, 2023

POST 624 30Sept2023- BAI DI XA GO FAR part 3 -Picture Orta SAN GIULIO


WELCOME TO POST 624 

POST 624 30Sept2023

- BAI DI XA GO FAR part 3 

-Picture Orta SAN GIULIO            

VIETCHI  - BAI-DI-XA –

TABLE OF CORRESPONDENCE                                   Ref: 120726 BAI DI XA CORRESPONDENC TABLE

EXERCISE

BREATHING

ORGAN

SYMBOL

Strategy

SPIRIT

Behavior

1 Ha-Co

Belly breathing

Abdomen

Tho-Bung

 

Hara, Abdomen

Bas-ventre

Dan-dien

The Turtle Way

La Voie de la Tortue

Thần Quy Kiến-Tạo

Patience

Patience

Trì-Nhẫn Thành Công

2 Tich-Thien

Lungs breathing

Poumons

Tho-Phoi

 

Lungs

Poumons

Phoi

Benevolent Monkey

Le Singe Bienveillant

Lão Hầu Độ Nhân

Compassion,

Compassion

Đại-Bi Quảng-Độ

3 Tu-Thang

Belly breathing

Abdomen

Tho-Bung

 

Kidneys,Urinary bladder

Reins, Vessie

Than, Bang-quang

Dragon Power

Puissance du Dragon

Thiên Long Thần Lực

Being True &Confident

Etre Vrai et Confiant

Thành-Tín Đại-Đạo

4 Xoay-Cau

Lungs breathing

Poumons

Tho-Phoi

 

Spleen, Pericardium

Rate, Envelope du cœur

Ty, Tam-bao

Strategy of the Crane

Stratégie de la Grue

Bạch Hạc Lập Kế

Beauty in all things

Beauté dans tout

Thiện-Mỹ Chân-Toàn

5 Kim-Than

Belly breathing

Abdomen

Tho-Bung

 

Liver, Gall bladder

Foie, Vésicule biliaire

Can, Dom

 

Unicorn Rightness

Droiture de la Licorne

Cường Lân Trực Chỉ

Loyalty

Loyauté

Đại-Nghĩa Chân-Thực

6 Noi-Van

Wavingbreathing

Respiration ondulatoire

Tho-Chuyển-Luân *

 

Large & Small intestines

Intestins

Đại-trường, Tiểu-trường

Sacred  Snake

Serpent Sacré

Thần-Xà Bảo-Ngọc

Deep Within

Profondeur d ‘esprit

Thâm-Xâu Trường Lực

7 Kich-Dong

Lungs breathing

Poumons

Tho-Phoi

 

Stomach

Estomac

Vi (Da-day)

Moving Tiger

Tigre en action

Lão Hổ Xuất Động

Courage

Courage

Dũng-Mãnh Lược-Thao

8 Noi-Quan

Belly breathing

Abdomen

Tho-Bung

 

Heart

Coeur

Tam (Tim)

Vision of Phoenix

Vision du Phénix

Thanh Phụng Trí Cao

Vision

Vision

Viễn-Kiến Tuệ-Giác

 

*Tho-Chuyen-Luan is a special technique consisting of waving the body from the level of the lungs down to the end of the dan-dien (hara) area, likely doing a inner-massage.

Tho-Chuyen-Luan est une technique spéciale utilisant un mouvement ondulatoire de haut en bas comme si l’on effectue un massage interne au niveau des poumons jusqu’à la fin bas ventre dan-dien.   

 

 

 

 

 

 

 

    POST 624   Sept. 30, 2023                                 

  Linda’s Thursday Quotation   

 

 

 

 

“When I use a word,’ Humpty Dumpty said in rather a scornful tone, ‘it means just what I choose it to mean — neither more nor less.’

’The question is,’ said Alice, ‘whether you can make words mean so many different things.’

’The question is,’ said Humpty Dumpty, ‘which is to be master — that’s all.”

― Lewis Carroll, Through the Looking Glass

(These days we sometimes have to see if people telling you things have changed the meaning of the words,

 i.e.   the word they use does not mean what it used to mean.

This can cause confusion or even mislead one. 

So check to see it they have changed the word's meaning.)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  www.clubmasterhoang.blogspot.com

    POST  2023                                 

 SHARING ONLINE

 

 

 

 

The End of Lithium P3! Elon Musk Revealed ALL-NEW Shock Battery Tech, Change Entire Industry!

 

 

 

https://youtu.be/Zq5FWLhlzDQ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCHOOLBOY VS RUSSIAN GIANT KIRILL SARYCHEV | ARM WRESTLING

 

 

https://youtu.be/km1hasL6UBo

 

 

 

 

 

 

 

 

 POWERFUL Vocabulary for Fluency | 14 Ways to Say "Look" in English"

 

 

https://youtu.be/OLmtrUbV2j4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    END OF POST 624

 

 

 


 

 

Friday, September 22, 2023

POST 623 Sept23, 2023 Exercise GO FAR - 50th Anniversary School NGHIA LONG Vietvodao , Paris-

 


WELCOME TO POST 623

POST 623 Sept23, 2023 

Exercise GO FAR part 2

- 50th Anniversary School NGHIA LONG Vietvodao , Paris

-Pictures from India/ Anh Phuc 

 

 

Updated/ POST 623  September 23,2023

BAI-DI-XA / Go Far          LYRICS  & POEM

         Bai-di-xa

 OPENING   (Sky and Earth)

1.Working inner energy and training the hara

2.Cultivating wellness and opening up the lungs

3.Breathing deeply to strengthen the body

                          and overcome difficulties

4.Flowing in harmony with the universe

5.Golden body, making our body strong

6.Moving the inner energy (stimulate the gallbladder)

7.Lung breathing and stomach training to generate power

8.Time for meditation: being quiet and opening the mind

 

 

BAI DI XA  Thieu  (Vietnamese Poem)/ Master Phan Hoang

0. (Khởi thế)  Ngưỡng thiên cảm địa thời viên mãn  

 

1. (Thế hạ cố)

Khắp nẻo trần gian lắm khổ đau

Sớm chiều Hạ Cố chớ quên nhau

2. (Thế tích thiện)

Đường xa ai biết ai đi tới

Tích Thiện thông kinh mới được lâu

3. (Thế tự thắng)

Đan Điền bảo mật, ta vui luyện

Tự thắng thần chiêu vượt khó khăn

4. (Thế xoay Cầu)

Thời cơ sớm tối xoay cầu đấy

 Chuyển hóa Tâm Tiêu, vọng, vấn, văn

5.(Thế kim thân)

Rủi khi mưa nắng ai dè nhỉ

Thu về một thế, thủ Kim Thân

6. (Thế vân vũ/ nội vần )

Vân vũ kình nghê thâm tạng phủ

Chí bền tha thiết, chuyển luân xa

7. (Thế kích động)

Vạn lý hành trang Kích Động rồi

Thế đồ giang bước vượt ngàn khơi

8. (Thế nội quán)

Tâm thiền một thế như sơn thạch

ThiềnTâm ngời rạng khắp nơi nơi.                  

 

 

 


        WE HAVE RECEIVED...
    
         50th Anniversary
      SCHOOL NGHIA LONG
      VIETVODAO


  

   

 

  www.clubmasterhoang.blogspot.com

    POST  2023                                 

 SHARING ONLINE

 

 

 

 

The End of Lithium ? Battery Tech, Change Entire Industry!

 

 

https://youtu.be/Zq5FWLhlzDQ

 

 

 

 

 

 

  

SCHOOLBOY VS RUSSIAN GIANT KIRILL SARYCHEV | ARM WRESTLING

 

 

https://youtu.be/km1hasL6UBo

 

 

 

 

 

 

 

 

 POWERFUL Vocabulary for Fluency | 14 Ways to Say "Look" in English"

 

 

https://youtu.be/OLmtrUbV2j4

 

 

 

 

 
       END OF POST 623 -----------------