Translate

Friday, August 5, 2022

POST 564 06 AUGUST2022 -BAT LINH Warming Up Method - Pictures Rabat, Halifax, Isole Ionie, Porto -TABLES

 POST 564 06 JULY2022 -

BAT LINH Warming Up Method 

- Pictures Rabat, Halifax, Isole Ionie, Porto 

-CORRESPONDENCES TABLE     TRAINING 
BAT LING is a specific method of Warming Up.
It consists of 8 Movements and from this Post 564 and forward posts we will publish these movements for your weekly training. All the best.  


 

 

 

  www.clubmasterhoang.blogspot.com

  POST   564

 

Updated July 2022

-TABLE OF CORRESPONDENCES –

 BẢNG ĐÔI CHIẾU

 

 

 

Virtues

Đức Tính

 

Bài Đi Xa

Bát Điểu

Tinh Cầu

(working)

Bát Khí

Thiên Hà

Linh Thú

Khí/Thể

Bát Quái

DIGNITY

Cao Phong

Khởi Thế Ngưỡng Thiên

 

Khởi Thế

Starting Posture

Khởi Thế

Starting Posture

Khởi Thế

Starting Posture

Khởi Thế

Starting Posture

Việt Điểu

Starting Posture

Tinh

THAI  CUC

 

Benevolence

Từ Ái

 

Tự Thắng

Thành Tín

Chèo Bẻo

Robin

 

Tĩnh tâm bái tổ

 

LEN DUONG

Long

Khoáng

KIEN

 

Rectitude

Nghĩa Khí

Nội Quán

Tuệ Giác

Diều Hâu

Sparrowhawk

 

Du nhân điểm thủy

 

VE NGUON

Phụng

Phong

TON

Self-confidence

Tụ Tin

Nội Vần

Thâm Xâu

Chim Chich

Chickadee

 

Song đao trảm xà

 

NOI KHI

Tiềm

KHAM

Resilience

Bất Khuất

Tích Thiện

Đại Bi

Chim Ken

Condor

 

Thỉnh chung áp đỉnh

 

ANH DUONG

Hầu

Thâp

CấN

 

Trustworthiness

Thành Tín

Hạ Cố

Trì Nhẫn

Patience

Bói Cá

Kingfisher

 

Hải để trầm châu

 

CHUYEN TRUC

Qui

Hàn

KHON

 

Courage

Dũng Lược

 

Kích Động

Dũng Mạnh

Đai Bàng

Eagle

 

Thiết thủ bạch tượng

 

THAN PHONG

Hổ

Táo

CHAN

 

Vision

Viễn Kiến

Kim Thân

Chân Thật

Hai Âu

Seabird

 

Liên hoa xuất quyền

 

NGAN HA

Lân

Hỏa

LY

 

Generosity

Quảng Đại

Xoay Cầu

Thiện Mỹ

Công

Peacock

 

Thiền nhân điểm huyệt

 

MAY XA

Hạc

Thử

DOAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      VARIOUS PICTURES ON THIS POST 564


               

 

 

 

 

Blog www.clubmasterhoang.blogspot.com

 

 

POST 564

 Sharing online 

  Copenhagen

 

 

https://youtu.be/jBT5dybMKyw

 

------------------------------------- 

 

POST 564

Flashmob Nürnberg 2014 - Ode an die Freude

 

 

https://youtu.be/a23945btJYw

 

 

 

 

 

50 Topics for

Everyday Life Conversations

 

 

https://youtu.be/V7RA5MsP3l8

 

  

 

     


    END POST 564 


No comments:

Post a Comment